Objavljen natječaj za radno mjesto stručni suradnik

Temeljem odluke Izvršnog odbora od 07. veljače Sportska zajednica Istarske županije raspisuje

                                                                               NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik

 1.   Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca
 2. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju zadovoljiti i slijedeće:
  –   završen studij iz područja društvenih znanosti, a koji može biti:
  a)   sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomskii diplomski sveučilišni studijkojim se stječe akademski naziv magistra
  struke
  b)   specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe naziv stručnog specijaliste
  c)   sveučilišni dodiplomski studij završen prema ranijim propisima kojim je stečena visoka stručna sprema (VSS)
  –   poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili talijanski)
  –   godinu dana radnog iskustva
  –   posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti te poznavanje rada na računalu
 3. Prijavi se prilaže:
  –   original ili ovjereni preslik domovnice
  –   original ili ovjereni preslik dokaza o stručnoj spremi
  –   potvrdu da protiv osobe nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica
  –   dokaz o dužini radnog iskustva
  –   kraći životopis
 4. Natječaj je otvoren do zaključno ponedjeljka, 06. ožujka 2017.
 5. Prijave se dostavljuju poštom ili osobno stručnoj službi Zajednice, 52100 Pula, Trg kralja Tomislava 7

Osoba za kontakt:
Dario Koraca, tel. 052 214 122, mob. 098 788 889, mail: istra@sport.tcloud.hr