Godišnji

2024. godina
pdf logoGodišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za godinu koja je završila 31.12.2023

pdf logo

 

2023. godina

pdf logoNatječaj za zasnivanje radnog odnosa – Glavni tajnik

pdf logoNatječaj za zasnivanje radnog odnosa – Stručni suradnik

pdf logo1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2023.(EUR)- izmjene i dopune

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2023.

pdf logoProgram rada za 2023.

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2023.(EUR)

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2023.(HRK)

pdf logoFinancijski plan za 2023.

 

2022. godina

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2022.

pdf logoIzvještaj Nadzornog Odbora za 2021.

pdf logoProgram rada za 2022.

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2022.

pdf logoFinancijski plan za 2022.

pdf logo1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.

——————————————————————

2021. godina

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2021

pdf logoRevizijski uvid SZIŽ za 2020. godinu

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Financisjkog plana za 2020.

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Programa rada za 2020.

pdf logoIzvještaj Nadzornog Odbora za 2020.

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2021.

pdf logoProgram rada za 2021.

pdf logoFinancijski plan za 2021.

pdf logo1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.

pdf logo2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.

——————————————————————

2020. godina

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2020

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Financisjkog plana za 2019.

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Programa rada za 2019.

pdf logoIzvještaj Nadzornog Odbora za 2019.

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2020

pdf logoProgram rada za 2020.

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2020.

pdf logoFinancijski plan za 2020.

pdf logo1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

pdf logo2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

pdf logo3. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

——————————————————————-

2019 .godina

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2019

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Financisjkog plana za 2018.

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Programa rada za 2018.

pdf logoIzvještaj Nadzornog Odbora za 2018.

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2019

pdf logoProgram rada za 2019.

pdf logoOdluke vezane uz Financisjki plan za 2019.

pdf logoPlan nabave roba i usluga za 2019.

pdf logo Financijski plan za 2019.

pdf logo1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.

——————————————————————-

2018. godina

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Financisjkog plana za 2017.

pdf logoIzvještaj o ostvarenju Programa rada za 2017.

pdf logo Izvještaj Nadzornog Odbora za 2017.

pdf logoJavni poziv za financiranje udruga u sportu za 2018

pdf logo Program rada za 2018.

pdf logoOdluke vezane uz Financijski plan 2018.

pdf logo Plan jednostavne javne nabave za 2018.

pdf logo Financijski plan 2018.

pdf logo Rebalans Financijskog plana 2018.


2017. godina

pdf logo Plan bagatelne javne nabave za 2017.

pdf logo Izvještaj o ostvarenju programa za 2016.

pdf logo Izvještaj o ostvarenju financijskog plana za 2016.

pdf logo Program rada za 2017.

pdf logo Financijski plan za 2017.

pdf logo Izvještaj o radu 2017.